Đăng nhập

Tầm nhìn - Sứ mạng

TẦM NHÌN:

Trở thành tổ chức tư nhân đầu tư hàng đầu về năng lượng tái tạo ở Việt Nam

SỨ MẠNG:

- Sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tối ưu hóa giá trị gia tăng cho Cổ đông, khách hàng và người lao động.

- Tạo ra nguồn năng lượng xanh phục vụ cộng đồng, phát triển theo định hướng bảo vệ môi trường.