Đăng nhập

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

      CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

      DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO

 

     HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        

       Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

   Ông: Tân Xuân Hiến

 

                                              

                 Bà: Phạm Ngọc Thanh Mai                             Bà: Đỗ Thu Ngân                                           Bà: Nguyễn Thùy Vân

                    Thành viên HĐQT                                         Thành viên HĐQT                                            Thành viên HĐQT

 

                                                                     

                                             Ông: DEEPAK C.KHANNA                                        Ông: Andrew Mark Affleck

                                                   Thành viên HĐQT                                                  Thành viên HĐQT 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

      

        Tổng Giám Đốc

       Bà: Nguyễn Thái Hà

                                                              

                           Phó Tổng Giám Đốc                                          Phó Tổng Giám Đốc                                       Phó Tổng Giám Đốc                                          

                         Ông: Phan Thanh Lạc                                      Ông: Nguyễn Đình Tuấn                                   Ông: Lê Thanh Vinh                             

                                                                         

                                                        Phó Tổng Giám Đốc                                                Phó Tổng Giám Đốc

                                                       Ông: Nguyễn Lê Hùng                                           Ông: Hà Nguyên Hoàng